Dtertio

Goed geregeld

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.

1.2 Onder “Opdrachtnemer” wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.

1.3 Onder “Overeenkomst” wordt verstaan iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4 Onder “Diensten” wordt verstaan al hetgeen Opdrachtnemer voor Opdrachtgever, binnen het kader van deze overeenkomst, onderneemt of doet ondernemen, welke Diensten zullen inhouden: [te beschrijven]

1.5 Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige beschikbaarheid van betrokkenen en documenten die benodigd zijn voor het kwalitatief goed, binnen de planning en budget uitvoeren van de Diensten. De resultaten zullen uiterlijk [datum] worden opgeleverd op basis van de tot dan toe beschikbare informatie.

1.6 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de overeengekomen Diensten te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen inclusief de financiële en/of kwalitatieve consequenties. Dit geldt ook ingeval de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen Diensten te verrichten tegen de in artikel 3 overeengekomen Vergoeding.

 

Artikel 2: Ingangsdatum en duur van de overeenkomst

2.1 De opdracht vangt aan op [datum] en wordt aangegaan tot [datum]. De overeenkomst eindigt derhalve van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, per [datum].

2.2 Het gemiddeld aantal werkuren per week bedraagt [aantal] uur.

2.3 Uiterlijk één (1) een maand voor afloop van deze overeenkomst wordt door Opdrachtgever (op basis van wederzijdse evaluatie) vastgesteld of, en zo ja voor hoe lang en onder welke voorwaarden, zij de overeenkomst wenst te verlengen. Een eventuele verlenging dient schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 3: Vergoeding en onkosten

3.1 De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding voor de Diensten (hierna te noemen: “de Vergoeding”) bedraagt EUR [tarief] per uur exclusief BTW.

3.2 Opdrachtnemer ontvangt daarnaast een vergoeding voor onkosten, zoals reizen van EUR 0,39 per gereden kilometer exclusief parkeerkosten en BTW, en een volledige vergoeding van de gemaakte openbaar vervoerkosten, tweede klasse. Onder gereden kilometers worden zowel verstaan de kilometers rechtstreeks in opdracht voor Opdrachtgever (samenhangend met de werkzaamheden), als ook de kilometers gereden door Opdrachtnemer om de plaats van werkzaamheden te bereiken vanuit huis en terug.

3.3 Door Opdrachtnemer bij de zakelijke uitoefening van diens functie gemaakte kosten worden tegen overlegging van bewijsstukken door Opdrachtgever vergoed, indien Opdrachtgever vooraf het maken van de kosten heeft goedgekeurd.

3.4 Indien Opdrachtnemer door ziekte, arbeidsongeschiktheid of door andere redenen de Diensten niet dan wel slechts gedeeltelijk kan verrichten, zal de Vergoeding niet verschuldigd zijn.

Artikel 4: Betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt facturering van de Vergoeding en onkosten maandelijks door Opdrachtnemer aan de hand van door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende tijds- en kostenverantwoordingen. Deze verantwoordingen worden periodiek door Opdrachtnemer opgesteld en ter accordering aangeboden. Met ondertekening geeft Opdrachtgever te kennen dat hij akkoord is met de bestede tijd en kosten, zodat deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht kunnen worden. De aldus ondertekende verantwoordingen gelden tussen partijen als bewijs.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen tien (10) werkdagen na factuurdatum zonder enige korting of beroep op schuldvergelijking, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze.

4.3 Na het verstrijken van tien (10) werkdagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand over het per de 1e van iedere maand vervallen saldo, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

4.4 Alle kosten die Opdrachtnemer ter incasso van het verschuldigde maakt, zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden tenminste gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling of overlijden van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

5.2 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

5.3 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

5.4 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

5.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden, dit na overleg met Opdrachtgever. Opdrachtnemer blijft te allen tijde jegens Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen.

5.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5.8 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

5.9 Indien in het kader van de Overeenkomst Diensten wordt verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.10 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 6: Gebreken en klachttermijnen

6.1 Klachten over de verrichte Diensten dienen door Opdrachtgever binnen tien (10) werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de overeengekomen Diensten schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de Diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

6.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

6.4 Reclames omtrent facturen en tijds- en kostenverantwoordingen moeten binnen tien (10) werkdagen na de dag van de verzending schriftelijk bij Opdrachtnemer worden ingediend.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer zal de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen (artikel 7:401 BW).

7.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de directe schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van de Vergoeding dat Opdrachtnemer voor haar Diensten in het kader van die Overeenkomst heeft ontvangen. Bij Overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het Vergoedingsbedrag over de laatste zes maanden.

7.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen tien (10) werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de overeengekomen Diensten schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 8: Vrijwaring Belastingclaims/sociale premies

8.1 Opdrachtnemer ontvangt het in artikel 3 genoemde bedrag als een Vergoeding voor de door haar verrichte Diensten, waarvoor Opdrachtnemer Opdrachtgever een maandelijkse factuur zal sturen.

8.2 Eventuele (andere) belastingclaims, verschuldigde sociale verzekeringspremies, boetes en/of interest voortvloeiende uit deze overeenkomst zijn geheel, zonder uitzondering, voor rekening van Opdrachtnemer.

8.3 Voor het geval de in deze overeenkomst omschreven rechtsverhouding, in afwijking van het standpunt en de bedoeling van partijen, door de fiscale autoriteiten en/of de sociale verzekeringsautoriteiten (achteraf) mocht worden beschouwd als een al dan niet fictieve dienstbetrekking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, en Opdrachtgever daardoor gehouden mocht zijn tot afdracht van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen, zal Opdrachtgever gerechtigd zijn deze loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen (alle premies voor zowel het zogenaamde werkgevers- als het zogenaamde werknemersgedeelte) in te houden (en af te dragen) op de in artikel 4 bedoelde betalingen.

8.4 Indien en voor zover de hiervoor bedoelde verschuldigdheid van loonbelasting en premies zal worden vastgesteld met terugwerkende kracht, over een periode gedurende welke op de hiervoor bedoelde Vergoedingen geen inhoudingen zijn gedaan, is Opdrachtnemer, hoofdelijk hiervoor jegens Opdrachtgever aansprakelijk en zal hij deze nagevorderde loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, boetes en/of interest in hun geheel op eerste verzoek aan Opdrachtgever vergoeden.

8.5 Opdrachtgever is niet gehouden tot enige andere betaling aan of ten behoeve van Opdrachtnemer dan de in de artikel 4 bedoelde betalingen.

Artikel 9: Overige vrijwaring

9.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

9.3 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 10: Beëindiging

10.1 De Overeenkomst kan, na het verstrijken van één (1) maand na de start van de opdracht, door beide partijen te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een termijn van één (1) maand. Opzegging geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst tegen het einde van een kalendermaand. Opdrachtgever is in verband met tussentijdse opzegging geen schadevergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd.

10.2 Partijen zijn bevoegd de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat inachtneming van een opzegtermijn vereist zal zijn, op te zeggen, indien:

  1. de andere partij op zodanige wijze met het bepaalde in deze overeenkomst in strijd handelt dat in redelijkheid niet van de opzeggende partij kan worden gevergd dat hij deze overeenkomst laat voortduren;
  2. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst
   1. onmogelijk wordt;
   2. strijdig kan zijn met de wet en/of de in het reguliere verkeer gebruikelijke normen;

en zulk een verzuim niet binnen 14 (veertien) dagen na de verzenddatum van de betreffende ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, respectievelijk nakoming. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar

10.3 Opdrachtnemer is voorts bevoegd de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of liquidatie dan wel staking van de onderneming van Opdrachtgever.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12: Persoonsgegevens

Opdrachtnemer hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens zullen door Opdrachtnemer worden verwerkt conform de privacy policy, zoals gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer, www.dtertio.nl.

Artikel 13: Diversen

13.1 Wijzigingen in deze overeenkomst of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien beide partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

13.2 Deze overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de in deze overeenkomst omschreven Diensten en treedt in de plaats van elke andere eerder gesloten mondelinge of schriftelijke overeenkomst met betrekking tot voornoemd onderwerp tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

13.3 Partijen zijn zonder schriftelijke goedkeuring van de andere partij niet bevoegd rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.

13.4 Binnen een week na beëindiging van deze overeenkomst van opdracht, is Opdrachtnemer verplicht alle eigendommen van Opdrachtgever bij laatstgenoemde in te leveren.

13.5 Op deze overeenkomst en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.6 Alle geschillen tussen partijen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, of van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten en tenzij partijen dienaangaande schriftelijk andersluidend zijn overeengekomen, in eerste aanleg worden beslecht door een volgens de wet bevoegde rechter. De rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

13.7 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen alsdan met elkaar in goed overleg treden teneinde te komen tot nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij de strekking van deze voorwaarden alsmede van de nietige bepalingen zoveel mogelijk behouden dient te blijven.

13.8 Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.