Dtertio

De kleine lettertjes

Privacy Policy

Privacy Policy Dtertio

Dtertio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy staat heldere en transparante informatie over hoe Dtertio omgaat met persoonsgegevens. Dtertio doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dtertio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Dtertio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerken wij persoonsgegevens die u aan Marlies Dtertio verstrekt:

 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens benodigd voor facturering;
 • Gegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de opdracht of het onderwerp van coaching of supervisie kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Dtertio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Dtertio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • De reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Uw persoonsgegevens worden door Dtertio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Analyse Websitebezoekers

Ten slotte verwerkt Dtertio analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van haar website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. De gegevens die zij verzamelt over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Dtertio geeft kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Dtertio gebruik van een derde partij voor o.a.:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de IT-omgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een opdracht, in het kader van klachten- en geschillenregeling van het NIP een klacht tegen Dtertio indient, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan het Nederlands Instituut van Psychologen. Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

Dtertio verstrekt uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Dtertio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Dtertio heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Dtertio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid is verplicht op al haar systemen;
 • Persoonsgegeven worden geanonimiseerd en voorzien van encryptie als daar aanleiding toe is;
 • Dtertio maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Deze zijn ook voorzien van een wachtwoord en encryptie;
 • Deze maatregelen worden regelmatig getest en gecontroleerd.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die van u ontvangen zijn. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Dtertio of één van haar verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door haar te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Dtertio kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u hierover direct contact met Dtertio opnemen. Komen wij er samen met u niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Dtertio op!